Counter-Propaganda.com

Democracia

Algirdas Paleckis

How Google educated me

Google seems to clean its Internet search results from technically, morally, and politically incorrect resources – just like everybody else in the Christian world.

Google has given me a couple of very useful lessons. Thanks to the Lord of the Internet, I’ve understood the Christian world much more adequately. At least, I hope so. ☺

leer más

Genocide and democracy – is stable democracy possible without preceding genocide?

Genocide apparently is a necessary stage of building modern democracy in big states. Democracy functions well only in the countries the politically homogeneous societies of which were historically created by ethnic and religious genocide.

Genocide is considered one of the most horrible crimes. Every ideology maker from the US or Western Europe will tell you that genocide is impossible in true democracy, especially in their respective country.

leer más

Genocidas ir demokratija – ar stabili demokratija galima be genocido?

Genocidas matomai yra neišvengiamas kuriant demokratiją didelėse valstybėse. Demokratija gerai funkcionuoja tose, kurių politiškai vienalytės visuomenės kažkada buvo sukurtos vykdant religinį bei etninį genocidą.

Genocidas laikomas vienu baisiausių nusikaltimų. Bet kuris JAV ar Vakarų Europos ideologas ar propagandistas nedvejodamas pasakys, kad tikroje demokratijoje genocidas neįmanomas, ypač jo šalyje. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų?

leer más

Геноцид и демократия – возможна ли стабильная демократия без предшествующего геноцида?

Геноцид видимо является обязательным для создания современной демократии в больших государствах. Демократия хорошо действует только в тех странах, где политически однородные общества были созданы посредством религиозного и этнического геноцида.

Геноцид считается одним из самых страшных преступлений. Любой идеолог или пропагандист из США или Западной Европы без тени сомнения заявит, что в его стране геноцид невозможен.

leer más

Евросоюз и его настоящая миссия (1) – разрушение демократии

Опыт Литвы показывает, какой ценой расширяется Евросоюз – это запугивание СМИ, покупка голосов – фактически разрушение демократии. Сейчас во всём Евросоюзе демократия попирается для того, чтобы вошла в силу евроконституция.

Многие должностные лица ЕС часто подчёркивают свою заботу о демократии. Они всегда недовольны любыми выборами в себе непослушных странах и всегда выражают своё возмущение, если ими финансируемые политические партии теряют там свои позиции.

leer más

Europos Sąjunga ir tikroji jos misija (1) – griaunama demokratija

Lietuvos patirtis rodo, kad demokratija be jokių skrupulų sugriaunama Europos Sąjungos plėtros labui. Juk dabar visoje ES demokratija ciniškai paminta tam, kad būtų formaliai ratifikuota „Konstitucija Europai“.

ES valdininkai labai mėgsta demonstruoti savo susirūpinimą demokratija. Jiems neįtinka nė vieni rinkimai ES nedraugiškose valstybėse, ir jie dažnai viešai demonstruoja savo pasipiktinimą, kai ES ar JAV finansuojamos politinės partijos ten praranda savo pozicijas.

leer más

The actual mission of the European Union (1) – destroying democracy

Lithuania’s experience shows that the EU expands by intimidating the media and buying votes – by destroying democracy. Now democracy is being violated in the whole EU in order to ratify the ‘Constitution for Europe’.

Caring about democracy is quite fashionable among EU officials. They are always unsatisfied with any election in any EU-unfriendly country, and they often demonstrate their indignation when EU/US-sponsored political parties lose their positions.

leer más

Демократия – ничего не значащее слово

Слово «демократия» потеряло своё оригинальное значение «правление народа» и стало обычным пропагандистским символом, с помощью которого США и их так называемые «союзники» оправдывают свои завоевания, грабежи и массовые убийства безоружных людей.

Demokratija – nieko nereiškiantis žodis

Žodis „demokratija“ yra praradęs savo pradinę reikšmę – liaudies valdžia – ir tapęs eiliniu propagandiniu simboliu, kuriuo JAV bei jų nuolankūs „sąjungininkai“ pateisina savo užkariavimus, silpnesniųjų šalių plėšimą ir masines beginklių žmonių žudynes.

Democracy – a word that means nothing

The word ‘democracy’ has lost his original meaning – the rule of people – and turned into an ordinary propaganda symbol, with which the US and its humble ‘allies’ justify conquers, mass murders and trivial stealing from weaker countries.

Демократия как способ власти, шантажа и ограбления

Литовцы имеют все основания считать США пиратом под маской демократии. Публичная забота о Запада демократии выглядит не более чем маскировкой для пропагандистских атак, так как под эту заботу не попадают их сателлиты.

«Демократия» как право убить

«Демократия» – символ, который все признают, но каждый понимает по-разному, такой же как и «бог». Буш – не первый, кто этим пользуется употребляя слово «демократия» как волшебное слово, способное оправдать любое преступление.

Псевдо выборы в Ираке и других оккупированных странах

В Ираке, как и в любой оккупированной стране, не имеет смысла само понятие выборов. Выборы - не чудо-ритуал «справедливости», – выборы должны соответствовать хотя бы минимальным критериям свободного выбора.

Pseudo rinkimai Irake ir kitose okupuotose šalyse

Irake, kaip ir kiekvienoje okupuotoje valstybėje neturi prasmės pati rinkimų sąvoka. Rinkimai nėra stebuklingas ritualas, paverčiantis šalį „teisinga“, jie turi atitikti minimalius laisvo pasirinkimo reikalavimus.

Demokratija kaip kontrolės, šantažo ir apiplėšimo būdas

Turime pakankamai pagrindo laikyti JAV vagimi su demokratijos gynėjo kauke. Vakarų valstybių susirūpinimas demokratija negalioja klusniesiems, tai tėra priedanga propagandiniam puolimui prieš nedraugus.

„Demokratija“ kaip teisė nužudyti

„Demokratija“ – simbolis, daugumos pripažįstamas, tačiau visų suprantamas skirtingai, kaip „dievas“. Bušas irgi tuo naudojasi vartodamas žodį demokratija kaip burtažodį, kuriuo galima pateisinti bet kurį s

Pseudo-election in Iraq and other occupied states

Elections make no sense in Iraq, as in any occupied country. An election is not a magic ritual that makes ‘just’ every country where it takes place – elections must comply with at least minimal criteria of free choice.

Democracy as a means of control, blackmail and robbery

Lithuanians have a good reason to perceive the US as a pirate wearing the mask of democracy. The official concern over democracy seems to be just a disguise for propaganda attacks, as it is not applied to the humble.

‘Democracy’ as the right to kill

Democracy is a universally recognized, yet differently conceived symbol. Like ‘god’. Bush is by no means the first, who utilizes the word ‘democracy’ as a universal magic word capable of justifying any possible crime.


Qué suerte para los líderes que los hombres no piensan.

Hitler

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – es – todos los idiomas

el símbolo

Counter-Propaganda.com

noticias

ordenar noticias

por e-mail por e-mailRSS RSS

por las redes sociales

el símbolo

©  Giedrius // 2005 - 2024