Counter-Propaganda.com

NATO

NATO and Lithuania – the complete fiasco of NATO

Lithuania has only recently joined NATO; however, NATO soldiers have already proved themselves as cowardly wretches there.

The adverts, researches and media campaigns paid by NATO or the governments of its members depict NATO not only as the best armed military organisation that can afford to bomb any country in the world.

skaityti toliau

НАТО и Литва – полный провал НАТО

Литва стала членом НАТО совсем недавно, но военнослужащие НАТО здесь уже зарекомендовали себя как трусы и неряхи.

В рекламных роликах, исследованиях и различных кампаниях в СМИ, оплачиваемых самой НАТО или правительствами её членов, НАТО представляется не только как технологически проводящая военная организация, владеющая самым совершенным оружием и потому могущая себе позволить бомбить любую страну мира.

skaityti toliau

Lietuva NATO – visiškas NATO fiasko

Lietuva NATO nare tapo visai neseniai, tačiau NATO pajėgų kareiviai čia jau tvirtai užsirekomendavo kaip bailiai ir nevykėliai.

Pačios NATO ar jos narių vyriausybių apmokamuose filmukuose, tyrimuose bei žiniasklaidos kampanijose NATO vaizduojama ne tik kaip technologiškai pirmaujanti karinė organizacija, galinti sau leisti bombarduoti bet kurią pasaulio šalį.

skaityti toliau

Laiškas Toniui Blerui dėl sprogimų Londono metro

Nejaugi Tonis Bleras nesijaučia kaltas dėl 2005 m. liepos 7 d. sprogimų Londono metro aukų? Ką jis pasiūlytų daryti savo tautiečiams, jei ne Irakas, o Britanija būtų okupuota?

Nuo pat agresijos prieš Iraką pradžios 2003 m. vadinamosios „koalicijos“ nariai bijojo, kad irakiečiai ar jiems prijaučiantys musulmonai gali panaudoti jėgą prieš valstybes, pasiuntusias savo karines pajėgas paremti JAV, šioms užgrobiant Iraką. Po to, kai musulmonams, susprogdinant metro stotį Madride, pavyko įtikinti Ispaniją išvesti savo okupacines pajėgas, buvo visiškai akivaizdu, kad atėjo eilė Britanijai.

skaityti toliau

Letter to Tony Blair concerning the London tube explosions

Doesn’t Tony Blair feel guilty over the deaths in connection with the London explosions on 7th July 2005? What would he recommend to his compatriots if not Iraq, but Britain itself were occupied?

Since the beginning of the aggression against Iraq in 2003, the members of the so-called ‘coalition’ had been continuously scared that Iraqis or their Muslim allies could use force against the countries that sent their troops to support Iraq’s occupation. Since Muslims succeeded in persuading Spain to withdraw its occupational troops from Iraq by blowing up several trains in Madrid, it was absolutely obvious that it was Britain’s turn then.

skaityti toliau

Демократия – ничего не значащее слово

Слово «демократия» потеряло своё оригинальное значение «правление народа» и стало обычным пропагандистским символом, с помощью которого США и их так называемые «союзники» оправдывают свои завоевания, грабежи и массовые убийства безоружных людей.

Слово «демократия» пришло из древнегреческого, где оно значило «правление народа». В идеологиях самых влиятельных стран мира демократия признаётся единственной справедливой формой правления.

skaityti toliau

Demokratija – nieko nereiškiantis žodis

Žodis „demokratija“ yra praradęs savo pradinę reikšmę – liaudies valdžia – ir tapęs eiliniu propagandiniu simboliu, kuriuo JAV bei jų nuolankūs „sąjungininkai“ pateisina savo užkariavimus, silpnesniųjų šalių plėšimą ir masines beginklių žmonių žudynes.

Žodis „demokratija“ yra kilęs iš graikų kalbos, kur jis reiškė „liaudies valdžia“. Turtingiausių pasaulio valstybių oficialiosiose ideologijose demokratija yra pripažįstama neginčijama vertybe, vienintele teisinga valdymo forma.

skaityti toliau

Democracy – a word that means nothing

The word ‘democracy’ has lost his original meaning – the rule of people – and turned into an ordinary propaganda symbol, with which the US and its humble ‘allies’ justify conquers, mass murders and trivial stealing from weaker countries.


Tyla – kvailių dorybė.

Frensis Bekonas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt – visos kalbos

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2023